ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
 1. Az adatkezelő neve: Csiri Ifjúsági és Szabadidős Egyesület
Az adatkezelő címe, elérhetősége:6050 Lajosmizse Liszt F. utca 23.
Telefonszáma: +36_706357105
e-mail címe: _csiszeszervezes@gmail.com_
Az adatkezelő képviselője: Cser Tibor Mihály_ egyesület elnöke.
 1. A tájékoztató célja, hatálya:
2.1. A tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a Csiri Ifjúsági Szabadidős Egyesület (a továbbiakban: CSISZE) által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket, a CSISZE adatvédelmi- és adatkezelési politikáját, amelyet a CSISZE magára nézve kötelezőnek fogad el.
2.2 A tájékoztató a honlapon (https://csisze.hu), az érintett által megadott adatok kezelését ismerteti.
2.3. A tájékoztató összeállításánál a CSISZE az alábbi jogszabályi előírásokat vette figyelembe:
 1. Az Európai Parlament és Tanács 2016./679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”);  
 2. Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”);
 3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet);
2.4. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a CSISZE, mint munkáltató, illetve megbízó által a munkaviszonnyal, vagy a megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan kezelt adatokra.
2.5. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott egyes felületeken hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott felület üzemeltetőjén, illetve a CSISZE-on kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezelésére sem, amelyekhez a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a harmadik fél szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók, így ezen adatkezelésekért a CSISZE semmilyen felelősséggel nem tartozik. 
3. Fogalom meghatározások: 
3.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
3.4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
3.5. „adatkezelő”: a jelen Tájékoztatóban nevesített szolgáltatások tekintetében az adatkezelő: a CSISZE. (székhelye: 6050 Lajosmizse Liszt Ferenc utca 23. szervezet nyilvántartási száma: 03-02-0003046, adószáma: 180242-1-03)
3.6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében
 
Adatfeldolgozó:
FELSOROLÁS 
 
3.7.  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy az harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
3.8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
3.9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
3.10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
3.11. „Szerződéses Partner („Partner”): Az a természetes személy, aki a CSISZE  valamely szolgáltatását  igénybe veszi, és az Adatkezelő részére átadja a személyes adatait.
3.12. „Szolgáltatás”: Az Adatkezelő által a Partner részére nyújtott alábbi szolgáltatások együttesen, illetve azok közül bármelyik:
 1. Iskolabusz bérlés
 2. Hajó bérlése
 3. Ballagási tarisznya rendelés
 4. Marketing ajánlat
 5. Osztálykirándulások szervezése
3.13. „Külső szolgáltató”: Az adatkezelő által az egyes Szolgáltatások biztosításához igénybe vett harmadik személy, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében a személyes adatok továbbításra kerülnek, illetve kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbítanak, illetve továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem az Szolgáltatások üzemeltetőivel szerződéses kapcsolatban, azonban az által, hogy hozzáférhetnek a CSISZE honlapjához, illetve az egyes szolgáltatások felületeihez, a Partnerekről adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva, alkalmasak lehetnek a Partner azonosítására. A tárhelyszolgáltató a tárhelyszolgáltatás biztosítása külső szolgáltatónak minősül a tárhelyen szolgáltatott adatkezelési tevékenység során.
4. AZ ADAKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre 3.12. pontban megjelölt szolgáltatásokra, az adott szolgáltatás igénybevétele céljából, a szerződéses kapcsolat létrehozása céljából kerül sor.
4.2. A CSISZE által folytatott adatkezelések célja:
 1. a Partner azonosítása, és a kapcsolat tartása;
 2. a Partneri jogosultságok (A Partner által igénybe vett szolgáltatások) azonosítása;
 3. egyedi megkeresések kezelése, intézése, kapcsolatfelvétel az egyes szolgáltatások igénybevétele céljából;  
 4. az Ügyfelek – leendő Partnerek - tájékoztatása a honlapon,
 5. közvetlen üzletszerzés, marketing célú megkeresés;
 6. a biztonságosabb és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásának biztosítása érdekében a Partner erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása mellett kapcsolatfelvétel a partner által megnevezett szakorvossal
 7. statisztikák, elemzések készítése;
 8. A weboldalon a szolgáltatásokigénybevétele esetén a teljesítés biztosítása, a megrendelt termék kézbesítése, a számlázás, az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, a teljesítés dokumentálása, az adózási-és a számviteli  kötelezettségek teljesítése;
 9. az informatikai rendszer technikai fejlesztése (jogos érdek),
4.3. A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére az adatfeldolgozóval megkötött szerződésben megjelölt célból történő adattovábbítás a Partner külön hozzájárulása nélkül végezhető.
4.4. Bármely Partner a személyes adatainak, valamint a regisztráció során, illetve a személyes adatok személyesen történő megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy az adatok valósak és helyesek.  A Partner az e-mail cím, a telefonszám megadása során felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
5. A kezelt személyes adatok köre:
5.1. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre az egyes szolgáltatások felületein található. A megadandó személyes adatok köre: név, szállítási cím, számlázási adatok, e-mail elérhetőség, telefonszám, biztosítási érdekből: TAJ szám
5.2. A CSISZE az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésről nyilvántartást vezet.
5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd.3.12. a, b, c, pont) célja a CSISZE weboldalán elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Partnerek jogainak védelme.
5.4. A CSISZE a megadott személyes adatokat a fentiekben leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén és kizárólag a Partner előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.5. A CSISZE a részére átadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért és megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner e-mail címének, megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Partnert terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
6. Az adatkezelő által kezelt további adatok:
6.1. Amennyiben a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatás nélkül a honlapon valamilyen adatkezelési tevékenységet folytat, az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. A CSISZE minden megtesz annak érdekében, hogy az ilyen adatkezeléseket megakadályozza és kiszűrje.
6.2. A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolóadóan a CSISZE webanalitikai és hirdetés kiszolgáló Külső Szolgáltatókkal működnek együtt:
 
6.3. Az ilyen Külső Szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, valamint az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e -mail-ekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő mérőkód (clicktag) egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák ezen felül készítését.
 
6.4. Az ilyen külső szolgáltatók által elhelyezett cooki-ek bármikor törölhetők a Partner készülékéről. Az egyes böngészők megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható a cooki-e használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookihoz kapcsolódó domain alapján történik. A web beacon és a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasításáranincsen lehetőség
Adatkezelő tájékoztatja a weboldalra látogatókat, hogy a weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k legfontosabb az Adatkezelő az alábbiakban foglalja össze:
 
Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalommal, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a weboldalhoz.
A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az érintett számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az érintettet azonosítani, csak az érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy jobban megismerjék meg az érintettek információhasználati szokásait szolgáltatásaik színvonalának további javítása céljából. Emellett ügyfeleiknek a testre szabási szolgáltatási lehetőségeket kínálják.
A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az érintettek preferenciái és beállításai; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan érintetti tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.
Flashcookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flashcookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flashcookie-k nem tudják az érintettet személy szerint beazonosítani Az érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.
 

 
 
5.7. Tárhelyszolgáltatás biztosítása
A Szolgáltatások biztosítása szempontjából a CSISZE külső szolgáltatónak tekinti azokat a felhasználókat, akik a CSISZE által biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A partner az általa használt tárhelyre a saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatást, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. A CSISZE a tárhelyen kezelt adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez.
A Tárhelyszolgáltató neve: ______webblaze.hu______________________________
 
7.  A CSISZE ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI ELVEK
7.1. A CSISZE a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak, valamint a jelen Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli.
7.2. A CSISZE szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a CSISZE az érintett felhatalmazása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.3. A CSISZE az átadott adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az adatot átadó felel.
7.4. A CSISZE, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Partner nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzatban külön nevesített adattovábbítási esetek.
7.5. A CSISZE bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a CSISZE érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Partner elérhető adatait.
7.6. A  CSISZE rendszere a Partnerek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Partnerek által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.7. A CSISZE kötelezettséget vállal arra, hogy Partner bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a CSISZE felhívja a Partner figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adat kezelését elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adakezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adakezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adakezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
7.8. A CSISZE, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
7.9. A CSISZE kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
7.10. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Partner bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Partner külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Partneri személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
8. AZ ADAKEZELÉS IDŐTARTAMA
8.1. A Partner által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Partner a szolgáltatásról - az adott Partner a saját nevén - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Partner kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Partner által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Partner regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
8.2. A Partner által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Partner a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetők az adatkezelő részéről, amíg a Partner kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.
8.3. A Partnernek az adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról történő leiratkozás nélküli kérését követően a szolgáltatás ismételten igénybe vehető, azonban a személyes adatokat a Partnernek ismételten meg kell adnia.
8.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A CSISZE biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Partneri személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Partner személyes adatainak kezeléséhez az adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
8.5. A Weblaponajánlott szolgáltatások esetében a CSISZE a szerződéssel kapcsolatos jogi igények elévüléséig, illetve az adójogszabályokban és a számviteli törvényben előírt időtartamig az értékesítéssel kapcsolatos, illetve a számlán feltüntetett adatokat megőrzi.
8.6. Amennyiben a hatóság vagy a bíróság jogerősen elrendeli a személyes adatok törlését, a törlést a CSISZE végrehajtja.
8.7. A személyes adatot a CSISZE mindaddig nem törli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
9. A Partner jogai, a jogok érvényesítésének módja:
9.1. A Partner kérheti, hogy a CSISZE tájékoztassa arról, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson hozzáférést.
9.2. A Partner által, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításánál tekinthetők meg.
9.3. A Partner a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, a CSISZE címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a CSISZE honlapján megadott e-mail-ben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a CSISZE akkor tekinti hitelesnek és elfogadhatónak, ha a megküldött kérelem alapján a Partner egyértelműen beazonosítható. Az írásbeli kérelmet a CSISZE kizárólag abban az esetben tekinti beazonosítottnak, ha azon a Partner aláírása mellett két tanú igazolja, hogy az aláírás a Partnertől származik.  Az e-mail címről küldött megkeresés esetében CSISZE a tájékoztatást az e-mail címre küldi meg azzal, hogy az 5.5. pontban foglaltakra figyelemmel úgy tekinti a megkeresést és a választ, hogy az kifejezetten a Partnertől személyesen érkezett.   
9.4. A Partner tájékoztatást kérhet a CSISZE által a személyére vonatkozóan kezelt adatok körére, azok forrására, adatkezelés jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén kiknek, és milyen célból kerülte az adatok továbbításra?   
9.5. A Partner a 9.3. pontban leírt módon kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy módosítását. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található Partneri felület beállításainak módosításával mondható le.
9.6. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
9.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
9.8. A CSISZE személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Partner Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály, illetve a szerződéshez kapcsolódó érdek zárja ki; (iv) az Adakezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
9.9. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a CSISZE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett a már tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
9.10. Ha az adatkezelés a fentiekben leírtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
9.11. A CSISZE az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
9.12. A helyesbítésről, a korlátozásról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítenie kell, akik részére korábban a személyes adat adatkezelés céljára továbbításra került kivéve, ha az lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényelne.
9.13. Ha a CSISZE, mint Adatkezelő a partner zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Partnert a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
9.14. Ha a bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Partnert az érintettet az adatvédelmi incidensről, annak valószínűsíthető következményéről, az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.
 

 
 
 
10. Adatfeldolgozás:
 
A CSISZE olyan munkatársakat (adatkezelőket)vesz igénybe az adatkezelési feladatokhoz, akik megfelelő garanciákat nyújtanak és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a jelen tájékoztatóban ismertetett követelményeknek való megfelelés érdekében. Az adatkezelők kizárólag az adatkezelővel megkötött szerződés ésa kapott utasítások, valamint a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából jogosultak eljárni.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
 
11. Külső Szolgáltatók:
 
11.1. A szolgáltatások üzemeltetéséhez vagy a CSISZE a Szolgáltatásainak biztosításához kapcsolódóan Külső Szolgáltatókat vesz/vehet igénybe. A CSISZE ezen külső Szolgáltatókkal együttműködik.
 
11.2. A Külső Szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a saját adatvédelmi tájékoztatójukban foglaltak az irányadók. A CSISZE minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső Szolgáltatók részére továbbított személyes adatokat a Külső Szolgáltató a jogszabályokban előírtak alapján kezelje és azokat kizárólag a Partner által meghatározott, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használja.
 
11.3. A CSISZE az egyes szolgáltatások teljesítése érdekében a Külső Szolgáltatókkal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja a Partnereket:
 
11.3.1. Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók:
 
A Szolgáltatások üzemeltetői és a CSISZE a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Partner részére. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail cím, regisztrációs név) a Külső Szolgáltatók részére átadásra kerülhetnek. Ezen Külső Szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi szabályai szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
 
A CSISZE az alábbi külső szolgáltatókkal működik együtt:
 
11.3.2.Fizetést biztosító Külső Szolgáltatók:
A CSISZE az egyes szolgáltatásai esetében a szolgáltatás ellenértékének megfizetésének megkönnyítésére külső szolgáltatókkal szerződést kötött. A fizetést biztosító külső szolgáltatók a részükre átadott személyes adataikat a saját adatvédelmi előírásaik szerint kezelik, melyről a Külső szolgáltató honlapján lehet tájékoztatást kapni. 
FELSOROLÁS 
12.  ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE
12.1. A CSISZE, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
12.2. A CSISZE a Partner rendelkezése alapján a Partner nevét, telefonszámát és címét továbbítja a megrendelés teljesítése érdekében a szállítási vállalkozónak.
12.3. A CSISZE az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
13. AZ ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA
A CSISZE a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor jogosult módosítani. Az Adakezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Partnert megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Partnerek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő külön beleegyezésük nem szükséges.  
14. JOGÉRVÉNYESÍTÉS:
14.1. A PARTNER AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSSEL, JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A CSISZE-HOZ FORDULHAT A CSISZE CÍMÉN ÍRÁSBAN, VAGY A HONLAPON MEGADOTT E-MAIL CÍMEN.
14.2. A Partner a jogaival kapcsolatos panaszával a közvetlenül a www.naih.hu). A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az érintett az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat.
 
Budapest, 2020.01.02.
CSISZE
 
 
 
 
 
  
 
Cser Tibor Mihály                                    Mátyus István
CSISZE elnöke                                       CSISZE alelnöke